Gedragscode Lofly Buddy

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Lofly buddy’s hebben contact met volwassenen boven de 18 jaar. 

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van Lofly Buddy’s zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen buddy en deelnemer absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als Lofly Buddy’s voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

  • De buddy moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
  • De buddy onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
  • De buddy dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
  • De buddy onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer.
  • De buddy mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De buddy heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de buddy gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door Lofly aangewezen personen.
  • De buddy krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de buddy in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door Lofly aangewezen persoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

 De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

De buddy heeft gemiddeld één keer per week contact met zijn/haar deelnemer.

– Buddy en deelnemer maken aan het einde van de ontmoeting een vervolgafspraak, zodat vooraf duidelijk is wanneer men elkaar weer gaat zien.

– Indien er kosten gemaakt worden tijdens het contact tussen buddy en deelnemer, is het aan de buddy en deelnemer om hier samen (vooraf) afspraken over te maken.

– Indien de buddy in het contact eigen beroepskwaliteiten inzet (bv. kapper), is dit voor de verantwoordelijkheid van de buddy en deelnemer.

– De buddy verricht geen verpleegkundige handelingen. –

De buddy vervangt geen huishoudelijke hulp.

– De buddy gaat niet met deelnemer op vakantie en ze slapen ook niet bij elkaar.

– De buddy leent geen geld aan of van deelnemer.

– Indien de buddy bovenstaande richtlijnen of algemeen geldende grenzen rondom fatsoen overschrijdt, heeft deelnemer de mogelijkheid om aan de hand van het klachtenreglement een klacht bij de klachtencommissie in te dienen.

– Indien deelnemer de algemeen geldende gedragsregels rondom fatsoen overschrijdt, heeft de buddy de mogelijkheid om dit te bespreken met de coördinator, waarna, in het uiterste geval, deelnemer geen beroep meer kan doen op buddyzorg

– De buddy heeft geheimhoudingsplicht. De buddy heeft hiervoor een verklaring van geheimhouding ondertekend. De buddy kan wel te allen tijde overleggen met de coördinator.

– De dient een VOG aan te vragen voordat hij of zij aan de slag gaat als buddy.

– De buddy wordt gevraagd om een kopie van het identiteitsbewijs voordat hij of zij aan de slag gaat als buddy bij Lofly Buddy.