Privacy verklaring

Lofly Advies hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website loflyadvies.nl.

Algemeen

Lofly Advies kan gegevens over bezoekers van haar website gebruiken om nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing). Lofly Advies stelt gegevens over bezoekers van haar website niet aan derden ter beschikking, tenzij dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Lofly Advies gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en Lofly Advies herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon. Lofly Advies kan uw ip-nummer gebruiken om een schatting te maken van de locatie waar u zich bevindt. Dit is slechts ten behoeve van het plannen van een route vanaf uw locatie naar ons pand of een andere trainingslocatie. Gegevens over uw locatie worden niet door Lofly Advies opgeslagen.

Lofly Advies registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard ten behoeve van debug doeleinden. Lofly Advies gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en Lofly Advies herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in een zogenaamde database op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard ten behoeve van statistische analyses. Lofly Advies gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en Lofly Advies herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

Lofly Advies toont geen advertenties van derden op haar website. Kliks op advertenties van Lofly Advies zelf zullen worden behandeld als waren deze normale interne links binnen haar website.

Google Analytics

Lofly Advies maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).Google Analytics maakt gebruik van cookies om Lofly Advies te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

  • Internet Explorer (Microsoft)
    Firefox (Mozilla)
    Safari (Apple)
    Google Chrome (Google)

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zal Lofly Advies u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen. Wanneer u uw e-mailadres invult in een van de formulieren van onze site kan Lofly Advies uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een aanmeldformulier of enig ander formulier op onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back up procedures en wettelijke bewaarplicht voor onbeperkte duur kan worden bewaard. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen tot het moment dat u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van deze nieuwsbrieven.

Deelname aan interactieve delen van onze website

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze website kunnen de door u ingevulde gegevens voor onbeperkte duur worden bewaard en Lofly Advies kan deze gebruiken om nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van producten en/of diensten toe te sturen (direct marketing). Lofly Advies stelt deze gegevens niet ter beschikking aan derden tenzij dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van Lofly Advies( zoals training en coaching) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal Brenda Sarbach Training en Coaching die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Lofly Advies stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Lofly Advies

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Lofly Advies, dan kunt u dat in eerste instantie per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Daarom doen wij het verzoek dat u indien u binnen drie dagen geen reactie van ons ontvangt, om telefonisch contact op te nemen (06 85271314).